Algemene Voorwaarden
Legal identity: Playfield-media bv Mail: info@wewantweb.net – Web: https://www.wewantweb.net – Ondernemingsnummer: BE 0695 712 704
Dit document beschrijft de regels van de verbintenis tussen WeWantWeb en zijn klanten, die een dienst van WeWantWeb in gebruik nemen. 

1. Toepasselijke bepalingen.
Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, zijn op alle diensten van WeWantWeb onderstaande voorwaarden van toepassing. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de klant, zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de klant een gelijkaardige clausule bevatten. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren steeds. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door WeWantWeb werden aanvaard. Dergelijke uitdrukkelijke afwijkende bedingen of de vernietiging of de niet toepasbaarheid van één van de clausules van WeWantWeb één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerde algemene of bijzondere voorwaarden, laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Het feit dat WeWantWeb één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.
Door het plaatsen van een bestelling voor een product of dienst komt tussen WeWantWeb en de klant een Overeenkomst tot stand en aanvaardt de klant de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden.

 

2. De diensten.
De diensten van WeWantWeb omvatten de levering van de betreffende applicatie “WeWantWeb System” van WeWantWeb.
2.1 Vergunningen:
WeWantWeb houdt de software aan op zijn server voor actieve contracten. WeWantWeb behoudt alle rechten tijdens de looptijd van het contract over de software als unieke partner, tenzij anders overeengekomen. WeWantWeb voorziet voor de klant eengebruikerstoegang (met paswoordbeveiliging) voor het gebruik van de diensten.
2.2 Support
Voor Overeenkomsten waarbij een supportdienst is inbegrepen kunnen supportvragen per e-mail, telefoon of fax gesteld worden van maandag tot vrijdag (binnen de kantooruren) behalve op feestdagen. WeWantWeb is niet verplicht om antwoord te geven op vragen die niets met het contract te maken hebben. Het opgeven van het klantennummer is verplicht voor elke aanvraag. WeWantWeb is niet verplicht support te leveren aan klanten die niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan (na ontvangst van 3 rappels) en hiervoor kan de klant geen schadevergoeding van WeWantWeb eisen. Een opvolging van supportaanvragen is door WeWantWeb niet verplicht.
2.3 Training
Indien een training deel uitmaakt van de Overeenkomst zal deze door een trainer online gegeven worden. De inhoud van de training is afhankelijk van het systeem en bevat alle informatie aangevraagd en beschreven in de Overeenkomst. Trainingen buiten de beschreven Overeenkomst/handleiding zijn mogelijk tegen betaling na een schriftelijkeaanvraag. WeWantWeb houdt zich het recht toe zelf een trainer aan te wijzen.
2.4 Consulting – persoonlijke aanpassingen
Consulting of fotoservice kunnen door de klant tegen betaling schriftelijk aangevraagd worden. Een persoonlijke wijziging of aanpassing wordt enkel uitgevoerd na aanvaarding van WeWantWeb, na een schriftelijke aanvraag en tegen betaling.
2.5 Derde partijen
WeWantWeb houdt zich het recht toe zelf de leveranciers te kiezen waarmee samengewerkt wordt. Deze derde partij factureert altijd aan WeWantWeb, die op zijn beurt de klant factureert. Uitzonderingen hierop worden schriftelijk meegedeeld.
2.6 Beschikbaar stellen van gegevens
Vanaf een Overeenkomst tot stand gekomen is tussen de partijen:
is de klant gerechtigd, zelfstandig de inhoud van de software in te vullen, in- en exportlinks aan of uit te schakelen en de frequentie in te stellen.
wordt data overgedragen wanneer de portaalsite het toelaat.
draagt WeWantWeb geen verantwoordelijkheid voor de overgenomen data en de kwaliteit hieromtrent.
is het verboden om data over te dragen naar een 3de partij zonder schriftelijk akkoord van WeWantWeb.
2.7 Domeinnamen (internetadres), hosting en e-mail
WeWantWeb verkrijgt de domeinnamen van een nationaal erkende leverancier. WeWantWeb wordt aanzien als tussenpersoon tussen de erkende leverancier en de klant. WeWantWeb rekent de kosten voor het verkrijgen van de domeinnaam door aan de klant. WeWantWeb beheerd de domeinnaam.

 

3. Rechten en plichten van WeWantWeb.
Alle toegezegde diensten en termijnen zijn onder voorbehoud van juistheid en rechtsgeldigheid.
De code van de website en van het systeem blijft ten allen tijde eigendom van WeWantWeb. WeWantWeb behoudt zich het recht om diensten en producten ten allen tijden aan te passen. Beelden of materiaal geleverd door WeWantWeb blijven steeds eigendom van WeWantWeb.
WeWantWeb is gemachtigd, de rechten en plichten tussen WeWantWeb en de klant overeengekomen, volledig of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Dit wordt aan de klant in tekstvorm minstens 4 weken voor de uitvoering gemeld.

 

4. Rechten en plichten van de klant.
De klant is verplicht aan WeWantWeb alle medewerking te verlenen binnen de daartoe voorziene termijn, zodat WeWantWeb zich aan de gestelde leveringstermijnen kan houden. Wanneer de klant slechts gedeeltelijk of laattijdig gegevens aan WeWantWeb oplevert, kan WeWantWeb geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van haar leveringstermijn. Voor laattijdige leveringen door de klant kan WeWantWeb een schadevergoeding eisen.
De klant is verplicht om bij oplevering door WeWantWeb alle data te controleren op fouten. De klant is verplicht om binnen 7 (werk)dagen na de oplevering alle opmerkingen aan WeWantWeb over te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt het geleverde werk geacht integraal aanvaard te zijn.
De klant verplicht zich ertoe het door WeWantWeb toegewezen paswoord strikt geheim te houden en WeWantWeb onmiddellijk te informeren indien (mogelijk) misbruik werd gemaakt. Schade die WeWantWeb oploopt door het onzorgvuldig gebruik van het paswoord kan resulteren in een schadevordering aan de klant.
De klant verzekert dat de inhoud, door de software gepubliceerd, geen inbreuken bevat tegen de geldende wetten of geldende overeenkomsten. WeWantWeb is niet verantwoordelijk voor aansprakelijkheid van derden omtrent de inhoud door de klant gepubliceerd.
Tijdens de looptijd van het contract dienen alle belangrijke wijzigingen of voorvallen onmiddellijk schriftelijk aan WeWantWeb te worden meegedeeld. Hieronder behoort ook het verlies van de domeinnaam.
Inbreuken van de klant op haar verplichtingen geven WeWantWeb het recht om de klant de toegang tot de software/diensten te weigeren.
Alle documenten en bestanden dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de klant. Alle rechten, in het bijzonder herdrukken, kopiëren of delen daaruit blijven voorbehouden voor WeWantWeb.

 

5. Aansprakelijkheid van WeWantWeb.
WeWantWeb kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voorzaken die als overmacht kunnen aanzien worden. WeWantWeb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken of uitblijven van diensten van derde partijen.
WeWantWeb heeft geen invloed op de domeinvrijgave en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Een schadevergoeding voor het niet bereikbaar zijn van de server kan niet van WeWantWeb geëist worden.
WeWantWeb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde weergave van gegevens en zal hierbij de markt van internetbrowsers volgen om een zo goed mogelijke weergave te verzekeren.
WeWantWeb kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken tegen de wetgeving op het auteursrecht en het gebruik van gegevens in de ruimste zin van het woord.
In geen geval kan WeWantWeb aansprakelijk gesteld worden voor directe dan wel indirecte schade zoals, maar zonder enige beperking: winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie.

 

6. Duur. Aanvang en einde.
De Overeenkomst is steeds van bepaalde duur en vangt aan op de datum door de partijen bepaald. Bij gebreke hieraan zal de overeenkomst aanvangen op het ogenblik van de ondertekening door partijen. De duur wordt in de Overeenkomst vermeld.
Behoudens schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven tenminste 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar.
Bij een vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst heeft WeWantWeb recht op een schadevergoeding ter waarde de resterende looptijd van het bestaande contract. WeWantWeb kan hierbij eventuele andere geleden schade verhalen op de klant.
WeWantWeb kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de klant en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden in geval van faillissement, toelating tot WCO, ontbinding of vereffening van de klant,
Het recht van WeWantWeb om de overeenkomst lastens de klant te ontbinden, laat het recht van WeWantWeb onverlet om van de klant een schadevergoeding te vorderen.
Bij niet-betaling door de klant, kan WeWantWeb van rechtswege en na ingebrekestelling (er worden standaard 3 ingebrekestellingen verstuurd) zonder verdere verwittiging overgaan tot de schorsing van haar dienstverlening/verbreking van de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter. Bij schorsing worden de producten en diensten geblokkeerd waarbij de klant geen e-mails meer zal ontvangen, de WeWantWeb login wordt geblokkeerd en de WeWantWeb producten niet meer beschikbaar zijn. Na betaling van de achterstallige facturen zullen de diensten terug geactiveerd worden. Tijdens de schorsing blijft de facturatie doorlopen. In geval WeWantWeb de overeenkomst verbreekt worden alle producten en diensten onmiddellijk stopgezet. De klant is ten gevolge van de verbreking aan WeWantWeb een schadevergoeding verschuldigd ter waarde van de resterende looptijd van het bestaande contract onverminderd het recht van WeWantWeb om eventuele bijkomende schade geleden n.a.v. de verbreking te verhalen op de klant.

 

7. Prijzen, betalingstermijnen.
Alle prijzen vermeld in de Overeenkomst zijn nettoprijzen, deze dienen verhoogd te worden met de BTW.
Alle extra diensten (waaronder maar niet beperkend: ontwikkelingen die niet opgenomen zijn in de initiële overeenkomst) worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Elke factuur dient binnen de 30 dagen betaald te worden. Alle afwijkingen hieromtrent dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
Indien WeWantWeb dient over te gaan tot invordering van haar vordering op de klant, zullen de openstaande bedragen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar opbrengen tot hun volledige betaling, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag openstaand bedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 50 op het nog uitstaande bedrag van de hoofdsom en de intresten.

 

8. Vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens.
WeWantWeb waarborgt dat de persoonlijke gegevens van de klanten op een zo goed mogelijke manier worden beschermd. De medewerkers van WeWantWeb zijn onderhevig aan zwijgplicht omtrent deze data. WeWantWeb wil hierbij zijn klanten uitdrukkelijk informeren dat data in open netwerken zoals het internet niet altijd beschermd kunnen worden. Andere gebruikers van het internet zijn technisch capabel om bezoekersverkeer en andere data te controleren.
WeWantWeb zal zowel tijdens als na de duur van de samenwerking met de klant, de vertrouwelijke informatie die haar bekend gemaakt werd, niet openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, noch toe laten dat ze voor andere doeleinden aangewend wordt dan die waarvoor ze bekend gemaakt werd. Zelfs in deze laatste omstandigheden zal voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij van wie de informatie afkomstig is, nodig zijn waarbij waarborgen geboden moeten worden dat de vertrouwelijkheid en geheimhouding tegenover derden gevrijwaard blijft. De klant zal éénzelfde vertrouwelijkheid betreffende de vertrouwelijke informatie afkomstig van WeWantWeb hanteren.
WeWantWeb behoudt het recht bij gerechtelijke onderzoeken deze persoonlijke data aan de betreffende instantie vrij te geven. WeWantWeb behoudt zich het recht toe om op beurzen, conferenties en andere evenementen zoals ook in persmededelingen, voor studies, de website en het materiaal, de merken, namen, logo’s, handelsmerken en slogans van de klanten te gebruiken als referentiemateriaal.

 

9. Rechten van intellectuele eigendom.
De eigendomsrechten en intellectuele rechten van de programmatuur behoren toe aan WeWantWeb. De klant verbindt zich ertoe deze rechten niet te schaden en de nodige maatregelen te nemen om de eerbiediging van de rechten van WeWantWeb door de personen waarvoor hij instaat te garanderen. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de programmatuur en haar inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de programmatuur en haar inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of WeWantWeb.
De klant zal de programmatuur enkel gebruiken in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving en deontologische richtlijnen van de betrokken beroepssector waartoe hij behoort. De klant zal in het algemeen de principes van het telecommunicatiegeheim en de wetgeving inzake informaticacriminaliteit naleven. Er mogen door de klant geen wijzigingen aan de programmatuur worden aangebracht.

 

10. Verwerking van persoonsgegevens.
Partijen verklaren kennis te hebben van de wetgeving aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (momenteel geregeld door de Wet van 8 december 1992). Zij zullen bij de uitvoering van de overeenkomst deze wetgeving in acht nemen en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten uitvoer leggen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Zij zullen desgevallend een Verwerkersovereenkomst sluiten die als bijlage bij deze overeenkomst zal opgenomen worden.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen.
Alle geschillen waartoe de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van WeWantWeb in België. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. De Overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving.